პერსონალური ინფორმაციის დაცვა

Pet Stop ზედმიწევნით იცავს პერსონალური მონაცემების შესახებ საქართველოს კანონს და შესაბამისად, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.  მონაცემები სხვა სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციას შეიძლება გადაეცეს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

ინფორმაციას, რომელსაც თქვენთვის მომსახურების გაწევისას მოვიპოვებთ შეიძლება გამოვიყენოთ მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ასევე აქციებისა და სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად.